Čtvrtý ročník literární soutěže Jižní Morava čte

Projekt je financován Jihomoravským krajem

 

Téma: 

Teď to vidím jinak
 

 
PRAVIDLA SOUTĚŽE JIŽNÍ MORAVA ČTE 2021:


Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let:

Kategorie / počet účastníků na 1 projekt

Kategorie se nově nebudou dělit na jednotlivce a kolektivy, ale dle formy

·         1. kategorie literární (2. – 3. tř.) / 1 účastník

·         2. kategorie literární (4. – 5. tř.) / 1 účastník

·         3. kategorie literární (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 účastník, 

·         4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. tř.) / 1 – 5 účastníků

·         5. kategorie volné tvorby (1. – 5. tř.) / 1 – 3 účastníci

·         6. kategorie volné tvorby (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 – 3 účastníci

·         7. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 – 15 let

 

Forma 

·         Volná -  literární, výtvarná, komiks, fotografie s psaným textem, audiovideo, 3D výtvarné modely.

Vyhlášení soutěže pro jednotlivé knihovny: do 31. 8. 2021

Uzavření soutěže pro jednotlivé knihovny: 1. 11. 2021

Doručení vítězných prací do MZK max.: 15. 11. 2021

Slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže:

·         do 12. 12. 2021 (přesný termín a místo konání bude včas upřesněno)

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený k 31. říjnu 2021.

Účastník soutěže dá samostatným dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů – viz bod č. III. a souhlas s pořízením fotografií a jejich použití k propagaci projektu –viz manuál projektu.

 

 II. Soutěžní práce

Každá soutěžní práce je přijata na základě včas podané a čitelně správně vyplněné přihlášky do soutěže Jižní Morava čte.

Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu. Video nebo audio může mít maximální rozsah 3 minuty.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na téma „Teď to vidím jinak“ musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě (týká se souborů ve formátu Microsoft Word, PDF) na e-mailovou adresu knihovny zapojené do projektu.

Termín pro odevzdání prací: 1. listopadu 2021.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2021.

III. Údaje v přihlášce

Soutěžící, kteří nejsou registrovaní v dané knihovně musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: název práce, jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.
Soutěžící registrovaní čtenáři dané knihovny odevzdají Souhlas s poskytnutím soutěžní práce do soutěže.

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity a budou poskytnuty třetím osobám pouze za účelem propagace akce touto osobou (např. media). 

IV. Autorská práva

Autor uděluje souhlas s použitím soutěžního textu vyhlašovatelem a organizátory soutěže v souvislosti s touto soutěží a její propagací, a to v jakékoliv formě (tištěné, digitální, atd.) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

V. Hodnocení a odměny

Soutěžní práce bude hodnotit v 1. kole zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu (maximálně dvou osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v ½ prosince 2021 (místo a čas budou upřesněny).

Poznámka:

1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené 
do projektu.

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené
 do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.