Knihovna

Umístění knihovny:

Budova Obecního úřadu, Sedlec č.p. 92.

V prvním patře.

 

Vedoucí:

Příjmení: Sedláčková Weiserová

Jméno: Kristýna           

Email:  knihovnasedlecumikulova@seznam.cz 

Facebook: www.facebook.com/332176383488693

 

Otevírací doba:

 

Každý pátek: 15:30 - 18:30

Letní prázdniny: Pátek od 16:00 do 18:00 

 Počet knih: cca 4388

 

Rozdělení knihovny:

Dětská četba:

Četba pro dospělé:

Poplatek za registraci:                  

 

Děti, studenti: 30 Kč

Senioři:          30 Kč

Dospělí           50 Kč

 

 

 

 

Knihovní řád Místní Lidové knihovny

I. Základní ustanovení

Čl. 1 - Poslání a činnost knihovny

	  	 Místní Lidová knohovna je knihovnou základní ve smyslu
	§ 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. Základním účelem zřízení knihovny je zaručení rovného
	přístupu k veřejným knihovnickým a informačním službám vymezených knihovním
	zákonem všem občanům a institucím bez rozdílu. Pro zvyšování kulturní a vzdělanostní
	úrovně obyvatel plní knihovna další kulturní, vzdělávací a společenské funkce.
  		 Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících
	informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Je základní knihovnou s univerzálním
	knihovním fondem. Shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové
	materiály, elektronické dokumenty a další informační prameny. Zpracovává, uchovává
	a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.
  		 Je-li uzavřena písemná smlouva s krajskou knihovnou o přenesení regionálních
	funkcí, poskytuje knihovna služby knihovnám regionu v rozsahu smlouvy.

Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

(dále VKIS)
	1.	Knihovna poskytuje tyto VKIS:
		a)	výpůjční služby
		b)	meziknihovní výpůjční služby (dále MVS) a reprografické služby
		c)	informační služby	-	informace o fondech a katalozích
						knihovny
					- 	informace z oblasti veřejné správy
					-	ústní informace bibliografické
						a faktografické
					-	přístup na internet (viz provozní řád
						internetových služeb)
		d)	speciální služby zvukové knihovny pro zrakově postižené občany
			(viz provozní řád zvukové knihovny)
		e)	pořádání přednášek, besed, výstav a jiných kulturních akcí
		f)	pořádání exkurzí, instruktáží o knihovně a jejím využití
		g)	tisk letáků, seznamů, propagačních materiálů
		h)	audiovizuální programy
		i)	vydávání tematických neperiodických tiskovin
		j)	půjčování CD podle zvlášť stanovených podmínek (viz provozní řád
			půjčovny CD)
		k)	kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu
			uživatelů knihovny i reprografické služby pro širší veřejnost
		l)	služby specializovaného maloobchodu (prodej publikací a dalších
			zvukových či zvukově obrazových dokumentů vydaných v rámci
			města a regionu, prodej dokumentů vyřazených z vlastního fondu
			knihovny apod.)

	2.	Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené
		služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp.
		odst. 3 a 4 tamtéž.

	3.	Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci
		uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby. Veškeré finanční částky
		(manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou
		knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené
		ceníkem MK, který je přílohou tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ).


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 - Registrace uživatele

	1.	Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním
		průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních
		dokladů uživatele.

	2.	Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště
		a datum narození.

	3.	Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

	4.	Knihovna je oprávněna zpracovávat základní osobní údaje uživatelů na základě registrace
		u Úřadu pro ochranu osobních údajů Praha.

	5.	Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
   		osobních údajů. Další kontaktní údaje na přihlášce slouží ke statistickým účelům a také ke
   		 zlepšení kontaktů s uživateli a ke zkvalitnění služeb, uživatel však není povinen je uvádět.

	6.	Za vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení registrace zaplatí uživatel registrační
		poplatek. Platnost průkazu je 12 měsíců ode dne vystavení. Čtenářská legitimace je
		nepřenosná, knihovník může v oprávněných případech vyžadovat od čtenáře
		předložení dokladu totožnosti. Případné zneužití může mít za následek zrušení
		čtenářského průkazu.

	7.	Uživatel pobočky knihovny může pravidelně využívat služeb MK v hlavní budově
		ve městě a naopak.

	8.	Ztrátu nebo zcizení čtenářského průkazu je uživatel povinen neprodleně knihovně
		oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá za škody, které knihovně vzniknou zneužitím
		čtenářského průkazu jinou osobou.


Čl. 4 - Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

	1.	Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný uživatel.

	2. 	Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Dále se musí podrobit
   		stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku.
   		V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek.

	3.  	Pokud uživatel tato opatření nedodržuje, může být dočasně nebo trvale zbaven práva
   		užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a
   		povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

	4.	Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně
		knihovníkovi.

	5.	Chce-li čtenář uplatnit slevu na průkaz, předloží příslušný doklad (např. studijní průkaz,
		kartu ZTP apod.).Čl. 5 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

	1.	Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení poskytované
		knihovnou.

	2.	Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému, aplikace
		a programy nainstalované na počítačích knihovny.

	3.	Data získaná z internetu si může uživatel zkopírovat na diskety nebo jiná přenosná
		média. Knihovna však neposkytuje možnost si data vypálit na CD nebo DVD.

	4.	Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které
		by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně
		odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky
		včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

	5.	Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně
		k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv
		způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, kopírovat, sdílet, distribuovat
		(ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

	6.	Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.,
		tj. autorský zákon).

III. Výpůjční řád

Čl. 6 - Zpřístupňované knihovní dokumenty

	1.	Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního
		fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních
		služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

	2.	Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle
		§ 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7 - Rozhodnutí o půjčování

	1.	Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1
   		tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
		a)	kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
		b)	které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
		c)	jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení
			autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
		d)	které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní
			výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny,
		e)	prezenčního a regionálního fondu studovny,
		f)	nejnovějších čísel novin a časopisů

Čl. 8 - Postupy při půjčování

	1.	Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout, ihned ohlásit
		všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce
   		automatizovaného výpůjčního systému.

	2.	Uživatel potvrdí výpůjčku svým podpisem, jestliže cena půjčovaného dokumentu
		přesahuje 400,- Kč.

	3.	Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, a to ústně, písemně, telefonicky,
		e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře.

Čl. 9 - Výpůjční lhůty

	1.	Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta
		může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li
		dokument další uživatel, a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo
		prostřednictvím webového formuláře. V odůvodněných případech je možné
		povolit novou výpůjčku téhož dokumentu pod podmínkou jeho předložení.
		Nové knihy půjčuje knihovna na 2 týdny.

	2.	Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně
		žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

	3.	Ve studovně MLK se čtenářům s platným čtenářským průkazem půjčují vybrané knihy
		ke studijním účelům na 1 týden.

Čl. 10 - Vracení vypůjčeného dokumentu

	1.	Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej
		vypůjčil.Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen
		uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako
		při ztrátě dokumentu.

	2.	Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj
		po celou dobu výpůjčky. Na vyžádání může uživatel dostat potvrzení
		o vrácení dokumentu.

	3.	Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje mu
		knihovna poplatek z prodlení.

	4.	Pokud uživatel ani po vyčerpání všech upomínek půjčený dokument nevrátí,
		bude se vrácení vymáhat právní cestou.

	5.	Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování
		všech služeb.

Čl. 11 - Reprografické a jiné kopírovací služby

	1.	Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo
		z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla
		kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského
		zákona č. 121/2000 Sb.

	2.	Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu
		s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické,
		pornografické literatury apod.).

	3.	Knihovna poskytuje kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro
		osobní potřeby uživatelů knihovny, ale i kopírovací služby pro širší veřejnost.
		Ceny za kopírování jsou uvedeny v ceníku kopírovacích služeb
		(příloha KŘ č. 1/VI).

Čl. 12 - Internetové služby

	1.	Internetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, přístup
		k internetu je poskytován bezplatně (uživatelé bez čtenářského průkazu 15 minut,
		čtenáři knihovny s platnou čtenářskou legitimací až 60 minut).

	2.	Uživatelé mohou využít zámluvní služby na počítačovou stanici.


IV. Postihy při nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13 - Ztráty a náhrady

	1.	Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu dokumentu a ve lhůtě stanovené
		knihovnou nahradit škodu.

	2.	O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu
		škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož
		dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu.
		Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna
		požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční
		náhradu. Výši finanční náhrady stanovuje knihovna.

	3.	Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti
		se ztrátou vznikly.

	4.	Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má
		knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

	1.	Poplatek z prodlení:
		a)	povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje
			po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den
			stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se
			na nejbližší další výpůjční den.

	2.	Vymáhání nevrácených výpůjček:
		a)	nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna
			upomínkami vrácení dokumentů. Po pěti bezvýsledných upomínkách
			(z nichž poslední je doporučený dopis ředitelky knihovny) následuje
			vymáhání právní cestou.

	3.	Ztráta průkazu uživatele:
		a)	za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho
			platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
			(viz ceník - příloha KŘ č. 1/IV)

	4.	Poškození dokumentu :
		a)  	výši poplatku dle rozsahu poškození stanovuje knihovník.

Čl. 15 - Náhrada všeobecných škod

	1.	Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností
		(podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí
		v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda
		uvedením do předešlého stavu“).

	2.	Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně
		platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

	1.	Tento knihovní řád je volně přístupný ve všech provozech MK Břeclav a ve všech
		jejích pobočkách.
	2.	Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny.
	3.	Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
	4.	Ruší se Knihovní řád ze dne 1. dubna 2007
	5.	Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Poučení o ochraně osobních údajů

Místní lidová knihovna v Sedleci zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a je správcem osobních údajů.

Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. Osobními údaji tedy jsou v podmínkách MK zejména identifikační a adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb MK nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

MLK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, Knihovního řádu MLK a dalších

obecně platných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci manuálním a automatizovaným způsobem. MK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Osobní údaje čtenářů MLK zpracovává k účelu:

 

1. Ochrany majetku pořízeného z rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně, tedy fondu využívaného čtenáři mimo prostory knihovny.

2. Poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech  vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá; povede přesnou evidenci  o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedení absenčních i prezenčních   výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci; bude provádět kontroly jakosti prováděných služeb   a důslednou kontrolu příčin reklamací čtenářů;  bude provádět statistická vyhodnocení své činnosti  výpůjční a využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů.

3. Naplnění povinností uložených MLK obecně závaznými právními předpisy - zejména zákonem č. 257/2001 Sb.,  o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákonem   č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou přijatou zastupitelstvem  …………..

K výše uvedenému účelu zpracovává MLK osobní údaje čtenářů a u dětí také osobní údaje jejich zákonných zástupců v tomto rozsahu:

   A. Základní identifikační údaje čtenáře:

 

                               - jméno a příjmení,

                               - adresa bydliště čtenáře, tj. místo trvalého pobytu,

                               - druh a číslo dokladu, kterým byla ověřena totožnost čtenáře a správnost

                                  jím uvedených   identifikačních údajů.

 

 Tyto údaje je povinen čtenář uvést, pokud chce využívat služeb MK v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které MK poskytuje anonymně, tj. některé prezenční služby (prezenční studium fondu uloženého ve čtenářských prostorách, služby čítáren, internetové služby). Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany čtenáře platnou legitimaci MK, lze poskytovat pouze čtenářům, kteří souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu stanoveném touto přílohou knihovního řádu.

Základní identifikační údaje ověřuje MLK podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů ČR je takovým dokladem občanský průkaz. MK ověřuje základní identifikační údaje při zápisu a dále při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a rovněž při změně kteréhokoliv z těchto údajů.

   B. Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede)

 

                               - akademické tituly,

                               - kontaktní či přechodná adresa čtenáře,

                               - další možná spojení na čtenáře (telefon, e-mail apod)

 

  C. Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenářem je osoba nezletilá

                               - v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje čtenáře. (Pokud je adresa shodná  s adresou dítěte, je zpracovávána jen adresa rodinného zástupce.)

  D. Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede)

 

                               - dosažené nebo probíhající vzdělání čtenáře,

                               - současné povolání

                               - identifikace školy, kterou čtenář navštěvuje.

 E. Údaje služební

                               - údaje o vydaných a zrušených legitimacích opravňujících k využívání

                                  služeb MLK údaje  o předmětu, místě a čase provedení, případně i

                                  ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky  či rezervace.

 

 

                 F. Údaje účetní

                   - údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a MLK, zejména

                     jejich účelu, místě, čase  a dalších náležitostech dle § 11 ods.1 zákona č. 563/1991

                    Sb., o účetnictví ve znění posledních předpisů.

 

 Osobní údaje čtenáře MK uchovává:

 

                 1) Na originálních písemnostech, kterými jsou:

 

                               - přihláška čtenáře,

                               - účetní doklady.

                Tyto písemnosti jsou uchovávány v zamčených skříních. Přístup k těmto

                písemnostem mají pouze zaměstnanci, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních

                úkolů.

                  2) V počítačových databázích, které:

                                              - dokumentují údaje ve výše uvedeném rozsahu pro čtenáře ve

                                                všech automatizovaných provozech

  Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Tento systém ochrany dat je několikastupňový, tedy k přístupu k datům je zapotřebí překonání několika, vždy však alespoň dvou ochranných systémů. Data uložená v počítačových databázích jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

Všichni zaměstnanci MLK jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími zaměstnanci, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními

                                                                                                                                                                               zákona, příslušné vnitřní směrnice a dalších závazných předpisů.

Zaměstnanci MLK jsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených. Zaměstnanci MK jsou dále povinni vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů (kupříkladu sdělovat jakékoliv osobní údaje jiné osobě než která je subjektem údajů nebo je jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů MK. Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas, nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň dvou let od vypořádání

posledního závazku čtenáře vůči knihovně.

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů, nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v MK za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:

1) Skartace originálních písemností - přihláška čtenáře, kterou čtenář vyplnil, je fyzicky zlikvidována podle  Skartačního řádu MK.

V případě porušení povinností MLK vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany MK, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.